a
 • absolute permeability (n)
 • абсолютна магнітна проникливість
 • absorbate (n)
 • абсорбат
 • absorbent (n)
 • абсорбент, поглинач
 • absorption band (n)
 • смуга поглинання
 • adiabatic demagnetization (n)
 • адіабатичне розмагнічення
 • acceptor molecule (n)
 • акцепторна молекула
 • activation energy (n)
 • енергія активації
 • adiabatic line (n)
 • адіабата
 • afterglow (n)
 • післясвічення
 • age hardening (n)
 • старіння
 • ageing (n)
 • старіння
 • agglomeration (n)
 • спікання
 • alpha decay (n)
 • a-розпад
 • alpha iron (n)
 • a-залізо
 • allocation (n)
 • розміщення, розподіл
 • alloy (n)
 • сплав
 • alumel (n)
 • алюмель
 • alumina fiber (n)
 • алюмоксидне волокно
 • amorphous state (n)
 • аморфний стан
 • analytic function (n)
 • аналітична функція
 • anharmonic (a)
 • ангармонічний
 • angle scattering (n)
 • кут розсіяння
 • angstrem unit (n)
 • ангстрем
 • anion (n)
 • аніон
 • anisotropy (n)
 • анізотропія
 • anisotropic crystal (n)
 • анізотропний кристалл
 • annealing (n)
 • відпал
 • assumption (n)
 • припущення
 • asymmetric (a)
 • асиметричний
 • area (n)
 • поверхня, ділянка, область
 • argon (n)
 • аргон
 • atomic mass unit (n)
 • атомна одиниця маси
 • austenite (n)
 • аустеніт
 • average (n)
 • середнє значення
b
 • band-pass width (n)
 • смуга пропускання
 • beta particle (n)
 • b-частинка
 • binary system (n)
 • подвійна система
 • Bohr radius (n)
 • Борівський радіус
 • bond activation (n)
 • активація зв'язку
 • blend (n)
 • суміш
 • boson (n)
 • бозон
 • bottom (n)
 • дно, низ
 • Bragg deflection (n)
 • брегівське відхилення
 • bulk alloy (n)
 • масивний зразок
c
 • capillary flaw (n)
 • мікротріщина
 • carrier (n)
 • носій
 • catalyst (n)
 • каталізатор
 • catcher (n)
 • пастка
 • ceramic substrate (n)
 • керамічна підкладка
 • cathode-ray gun (n)
 • електронна гармата
 • cation (n)
 • катіон
 • chemical bond (n)
 • хімічний звязок
 • classical form (n)
 • класична модель
 • collision (n)
 • зіткнення
 • comminute (v)
 • подрібнювати, перетвор. у порошок
 • compound (n)
 • сполука
 • compound barrier (n)
 • бар'єр Мотта
 • condensation (n)
 • конденсація
 • conductivity (n)
 • провідність, електропровідність, питома провідність
 • consistency (n)
 • густина
 • correction (n)
 • поправка
 • correlation (n)
 • кореляція, взаємодія
 • cross section (n)
 • поперечний переріз
 • crystal growing (v)
 • вирощувати кристал
 • crystal lattice (n)
 • кристалічна гратка
 • curve (n)
 • крива
 • curve fitting (v)
 • апроксимація кривої
d
 • dehydration (n)
 • обезводнення
 • density (n)
 • густина, питома вага
 • depth (n)
 • глибина
 • diamagnetic substance (n)
 • діамагнітна речовина
 • die (n)
 • матриця
 • dielectric (n)
 • діелектрик
 • diffractogram (n)
 • дифрактограма
 • dilute gas (n)
 • розріджений газ
 • dipole (n)
 • диполь
 • discharge plasma (n)
 • газорозрядна плазма
 • discrete (a)
 • дискретний
 • disorder (n)
 • безпорядок
 • dissociation (n)
 • дисоціація
 • distribution (n)
 • розподіл, поширення
 • dose (n)
 • доза
e
 • efficiency (n)
 • продуктивність, ККД
 • electrophysical measurement (n)
 • електрофізичні вимірювання
 • electromerism (n)
 • процес іонізації газу
 • electron beam (n)
 • електронний пучок
 • electron microscope (n)
 • електронний мікроскоп
 • electroreflectance spectra (n)
 • електровідбивний спектр
 • electrical properties (n)
 • електричні властивості
 • emission (n)
 • емісія електронів
 • empirical (a)
 • емпіричний
 • energy level (n)
 • енергетичний рівень
 • enthalpy (n)
 • ентальпія
 • entropy (n)
 • ентропія
 • equation (n)
 • рівняння
 • equilibrium (n)
 • рівновага
 • equivalent (a)
 • еквівалентний, рівноцінний
 • estimated (n)
 • оцінка, попередній розрахунок
 • eutectic (n)
 • евтектика
 • evacuated quartz tube (n)
 • евакуйована кварцова ампула
 • exhaust (n)
 • відкачування
 • exitation (n)
 • збудження
 • extensive properties (n)
 • макроскопічні властивості
 • external (a)
 • зовнішній
 • experimental material (n)
 • досліджувана речовина
f
 • fault (n)
 • дефект
 • Fermi level (n)
 • рівень Фермі
 • field (n)
 • поле, простір, зона
 • field-emission microscopy 
 • емісійна мікроскопія
 • field-ion microscopy 
 • польова іонна мікроскопія
 • field of application (n)
 • область застосування
 • fluctuation (n)
 • флуктуація
 • fluid (n),(a)
 • рідина, рідкий
g
 • gamma rays (n)
 • g-промені
 • gap mobility (n)
 • щілина рухливості
 • gaseous discharge (n)
 • газовий розряд
 • glass (n)
 • скло
 • gradient (n)
 • градієнт
 • granule (n)
 • гранула
h
 • hamiltonian (n)
 • гамільтонян
 • hardness (n)
 • твердість
 • harmonic oscillator (n)
 • гармонічний осцилятор
 • heat capacity (n)
 • теплоємність
 • heterostructure (n)
 • гетероструктура
 • high-melting (a)
 • тугоплавкий
 • hypothesis (n)
 • гіпотеза
 • homogeneous (a)
 • гомогенний
 • hopping (n)
 • стрибок
i
 • ionizing event (n)
 • іонізація
 • impurity (n)
 • домішка
 • incident electron (n)
 • бомбардуючий електрон
 • increment of mass (n)
 • приріст маси
 • index of refraction (n)
 • показник заломлення
 • infinitesimal dislocation (n)
 • нескінченно мала дислокація
 • influence (n)
 • вплив
 • inhomogene (a)
 • гетерогенний
 • insensitive (a)
 • нечутливий
 • integral (n)
 • інтеграл
 • intensity (n)
 • інтенсивність
 • intensive properties (n)
 • мікроскопічні властивості
 • interaction (n)
 • взаємодія
 • interatomic distance (n)
 • міжатомна відстань
 • interface (n)
 • поверхня розділу
 • interference (n)
 • інтерференція
 • interphase (n)
 • границя фаз
 • interpolation (n)
 • інтерполяція
 • interstitial (n)
 • атом заміщення
 • intrinsic stacking fault (n)
 • вакансія в гратці
 • introduction (n)
 • введення, вступ
 • investigation (n)
 • дослідження
 • inviscid (a)
 • нев’язкий
 • irreversible (a)
 • необоротний
l
 • latent defect (n)
 • прихований дефект
 • law (n)
 • закон
 • light metals (n)
 • легкі метали
 • linear dependence (n)
 • лінійна залежність
 • liquidus (n)
 • ліквідус
 • liquid nitrogen trap (n)
 • азотна пастка
 • localized state (n)
 • локалізований стан
 • low-energy (a)
 • низькоенергетичний
m
 • magnetron sputtering (n)
 • магнетронне розпилення
 • maximum dose (n)
 • максимальна доза
 • mechanical strain (n)
 • механічна напруга (деформація, розтяг)
 • melt (v)
 • плавитися
 • metallography (n)
 • металографія
 • metastable (a)
 • метастабільний
 • monolayer (n)
 • мономолекулярний шар
 • microcrystalline (a)
 • мікрокристалічний
 • mixture (n)
 • суміш
 • multiple splitting (n)
 • багаторазове розщеплення
n
 • negative gradient (n)
 • від'ємний градієент
 • noble metal (n)
 • благородний метали
 • nonlinear (a)
 • нелінійний
 • nonradiative transition (n)
 • безвипромінювальний перехід
 • normal band (n)
 • валентна зона
o
 • oblate (a)
 • сплющений
 • one-electron wave function (n)
 • одноелектронна хвильова функція
 • ortohogonal (a)
 • ортогональний
 • oxidation (n)
 • окислення
 • oxygen-free copper (n)
 • неокислена мідь
p
 • partial (a)
 • парціальний, частковий
 • partial vacuum (n)
 • частковий вакуум
 • partition function (n)
 • функція розподілу
 • perfect vacuum (n)
 • функція розподілу
 • permittivity (n)
 • діелектрична стала
 • phase diagram (n)
 • фазова діаграма (діаграма стану)
 • phase space (n)
 • фазовий простір
 • plasma (n)
 • плазма
 • polyatomic (a)
 • багатоатомний
 • polymorphous (a)
 • поліморфний
 • porous (a)
 • пористий
 • pot (n)
 • тигель
 • potential difference (n)
 • різниця потенціалів
 • powder (v)
 • подрібнювати, перетвор. у порошок
 • pressure (n)
 • тиск
 • projectile (n)
 • бомбардуюча частинка
 • prolate (a)
 • видовжений
q
 • quantitative analysis (n)
 • кількісний аналіз
 • quantum well (n)
 • квантова яма
 • qualitative analysis (n)
 • якісний аналіз
r
 • rad (n)
 • рад
 • radiationless transition (n)
 • безвипромінювальний перехід
 • range (n)
 • межа, амплітуда, діапазон
 • rare earths (n)
 • рідкісноземельні елементи
 • rare gases (n)
 • інертні гази
 • recrystallization (n)
 • перекристалізація
 • refractory (a)
 • тугоплавкий
 • relaxation (n)
 • релаксація, затухання
 • resistivity (n)
 • питомий опір
 • reversal of sign (n)
 • зміна знаку
 • ribbon (n)
 • лента
 • roentgen (n)
 • рентген
s
 • safe dose (n)
 • безпечна доза 
 • Schroedinger wave equation (n)
 • хвильове рівняння Шредінгера
 • scope (n)
 • діапазон, сфера
 • screening (n)
 • екранування
 • selective absorption (n)
 • вибіркове поглинання
 • semiconductor (n)
 • напівпровідник
 • sensitivity threshold (n)
 • межа чутливості
 • shape (n)
 • форма, стан, положення
 • sharp tuning (n)
 • точна настройка
 • shortness (n)
 • крихкість
 • short-wave radiation (n)
 • короткохвильове випромінювання
 • sintering (n)
 • спікання, агломерація
 • skin effect (n)
 • скін-ефект
 • solid (a)
 • твердий
 • solidus (n)
 • солідус
 • sorption (n)
 • сорбція
 • source (n)
 • джерело
 • space group (n)
 • просторова група
 • space lattice (n)
 • просторова гратка
 • specific weight (n)
 • питома вага
 • spectral analysis (n)
 • спектральний аналіз
 • spontaneous (a)
 • спонтанний, безпосередній
 • spread (n)
 • діапазон відхилень
 • state of aggregation (n)
 • агрегатний стан
 • statistical mechanics (n)
 • статистична механіка
 • stiff (a)
 • жорсткий
 • strike (n)
 • запалити дугу
 • substitutional atom (n)
 • атом заміщення
 • surface (n)
 • поверхня
t
 • technological regime (n)
 • технологічний режим
 • temperature dependence (n)
 • температурна залежність
 • term (n)
 • терм, енергетичний рівень
 • thermal coefficient of the resistance (n)
 • термічний коефіціент опору
 • thermal evaporation (n)
 • термічне випаровування
 • thin film (n)
 • тонка плівка
 • trap (n)
 • пастка
u
 • uncertainty principle (n)
 • принцип невизначеності
 • unit (n)
 • одиниця
 • unperturbed quantum state (n)
 • незбурений квантовий стан
v
 • vacancy (n)
 • вакансія
 • vacuum criostat (n)
 • вакуумний кріостат
 • vacuum-flask (n)
 • посудина Дьюраля
 • vacuum-pump (n)
 • вакуумний насос
 • valence band (n)
 • валентна зона
 • value (n)
 • оцінка
 • value of division (n)
 • ціна поділки
 • vaporizer (n)
 • випарник
 • velocity (n)
 • швидкість
 • vial (n)
 • ампула
 • vitrify (v)
 • переходити в склоподібний стан
 • volume per mol (n)
 • молярний об’єм
w
 • wave-length (n)
 • довжина хвилі
 • weaken (v)
 • послаблювати
 • while (n)
 • час
x
 • X-ray diffraction (n)
 • дифракція рентгенівських променів
 

 
Main page of Viktor Prysyazhnyuk